Bạn thấy không khỏe? Hãy để SBB Healthcare chăm sóc cho bạn!

Dịch vụ y tế

Dịch vụ Y tế

Các dịch vụ Y tế của SBB

Khám doanh nghiệp

Khám sức khỏe Doanh nghiệp định kỳ

Phòng khám đa khoa SBB xây dựng ra một chuẩn mực mới trong mảng khám sức khỏe định kỳ. Từ đó cung cấp một dịch vụ chất lượng cao, tiện lợi, hợp lý cho cán bộ nhân viên khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM

Khám sức khỏe Xuất khẩu Lao động

Phòng khám đa khoa SBB xây dựng ra một chuẩn mực mới trong mảng khám sức khỏe định kỳ. Từ đó cung cấp một dịch vụ chất lượng cao, tiện lợi, hợp lý cho cán bộ nhân viên khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM

Khám sức khỏe Working Permitc

Phòng khám đa khoa SBB xây dựng ra một chuẩn mực mới trong mảng khám sức khỏe định kỳ. Từ đó cung cấp một dịch vụ chất lượng cao, tiện lợi, hợp lý cho cán bộ nhân viên khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM

Khám sức khỏe Tuyển dụng

Phòng khám đa khoa SBB xây dựng ra một chuẩn mực mới trong mảng khám sức khỏe định kỳ. Từ đó cung cấp một dịch vụ chất lượng cao, tiện lợi, hợp lý cho cán bộ nhân viên khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM

Khám cá nhân

Khám sức khỏe Cá nhân

Phòng khám đa khoa SBB xây dựng ra một chuẩn mực mới trong mảng khám sức khỏe định kỳ. Từ đó cung cấp một dịch vụ chất lượng cao, tiện lợi, hợp lý cho cán bộ nhân viên khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM

Khám sức khỏe Lái xe

Phòng khám đa khoa SBB xây dựng ra một chuẩn mực mới trong mảng khám sức khỏe định kỳ. Từ đó cung cấp một dịch vụ chất lượng cao, tiện lợi, hợp lý cho cán bộ nhân viên khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM

Đào tạo kiến thức Y khoa

Phòng khám đa khoa SBB xây dựng ra một chuẩn mực mới trong mảng khám sức khỏe định kỳ. Từ đó cung cấp một dịch vụ chất lượng cao, tiện lợi, hợp lý cho cán bộ nhân viên khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM

Xét nghiệm Covit

Phòng khám đa khoa SBB xây dựng ra một chuẩn mực mới trong mảng khám sức khỏe định kỳ. Từ đó cung cấp một dịch vụ chất lượng cao, tiện lợi, hợp lý cho cán bộ nhân viên khách hàng.

TÌM HIỂU THÊM